Regulamin

 

Regulamin Golden Engineers

 

 

Wstęp

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Goldenengineers.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Goldenengineers.com.

 

Definicje

 

§ 1. Wszelkie sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 


 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie do niego nawiązują;

 2. Golden Engineers - należy przez to rozumieć W Harmonii – Szkolenia i Doradztwo Marlena Ewa Kazoń siedzibą w 15-094 Białystok przy ul. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 lok.63, pod numerem REGON 240424010, NIP 9372284814, będący jedynym właścicielem serwisu www.Goldenengineers.com,

 3. Goldenengineers.com - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.Goldenengineers.com w ramach którego usługodawca (tutaj: Golden Engineers) świadczy Usługi,

 4. Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej (w tym aktywację konta) uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Golden Engineers w ramach serwisu Goldenengineers.com,

 5. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Golden Engineers,

 6. Konto – dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) zbiór zasobów i ustawień w serwisie Goldenengineers.com, za pośrednictwem których Użytkownik może wprowadzać, usuwać i modyfikować swoje dane.,

 7. Profil – dane i informacje wraz z innymi elementami prezentującymi oraz opisującymi osobę danego Użytkownika, przekazywane samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu.

§2. Goldenengineers.com jest serwisem społecznościowym skierowanym do specjalistów, umożliwiającym swoim Użytkownikom wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat głównie w celu osiągnięcia lepszej produktywności i sukcesu.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

§ 3. Użytkownikiem Goldenengineers.com może być pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub uczelnia.

§ 3a. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Goldenengineers.com, o ile: 


 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo 


 2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. posiada tytuł inżyniera, magistra bądź jestem studentem na uczelni wyższej.

§ 3b. Firma może być Użytkownikiem Goldenengineers.com jeżeli posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub widnieje w Rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 3c. Uczelnia może być Użytkownikiem Goldenengineers.com jeżeli wystąpi do administratora serwisu o założenie jej konta w serwisie pod warunkiem przystania administratora na tę prośbę.

§ 4.

 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu zobowiązując się do ich przestrzegania. 


 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 5.

 1. Regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną przez Golden Engineers w ramach Goldenengineers.com zostaje zawarty z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego i aktywacji konta. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.  2. Użytkownik zaprzestaje korzystania z usług w ramach serwisu Goldenengineers.com poprzez:


2.1. samodzielne skasowanie Konta albo 


2.2. zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom. 


§ 5a. Golden Engineers zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Goldenengineers.com.

 

§ 6. Opłaty:


 1. Osoby fizyczne- dostęp do większości usług Goldenengineers.com dla osób fizycznych jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu Użytkowników. Opis usług za które popierane są usługi znajduje się w cenniku opublikowanym w serwisie Goldenengineers.com.

 2. Golden Engineers pobiera opłaty od firm za korzystanie z serwisu. Opłaty umieszczone są w w cenniku opublikowanym w serwisie Goldenengineers.com.

 3. Golden Engineers zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Goldenengineers.com. Golden Engineers zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach odpowiednio wcześniej. 


§ 7. Golden Engineers zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Goldenengineers.com, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Goldenengineers.com oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Golden Engineers.

§ 7a. Użytkownik udziela Golden Engineers prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 8. Goldenengineers.com ma charakter częściowo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika.

 1. Dane: zdjęcie profilowe, imię, nazwisko, nazwa firmy oraz zajmowane stanowisko są dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 9. Aby korzystać z usług świadczonych przez Golden Engineers w ramach Goldenengineers.com, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Do ukończenia rejestracji wymagana jest również aktywacja konta poprzez link aktywacyjny przesyłany na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 9a. Goldenengineers.com jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 9b. Użytkownik ma możliwość zalogowania lub zarejestrowania się przy pomocy zewnętrznych serwisów: Facebook, Google ID, Linkedin, Twitter.

§ 10. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

 1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,

 2. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników,


 3. udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum, 


 4. umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie. 


 

Konto i Rejestracja

 

§ 11. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól w formularzu i według wskazówek dostępnych pod adresem http://www.Goldenengineers.com/rejestracja.

§ 12. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych, które należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych (Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu).:

 1. W przypadku osoby fizycznej: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa.

 2. W przypadku firmy: nazwa firmy, ilość pracowników, branża.

§ 13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo: 


 1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

 2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

 3. skasować Konto Użytkownika.

§ 15. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających te dane.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Goldenengineers.com. Golden Engineers przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 17. Zrealizowanie procedury rejestracji w Goldenengineers.com, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu, 


 2. oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

 3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Goldenengineers.com, przerwach technicznych w działaniu Goldenengineers.com, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 18. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

§ 19. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez jednego użytkownika.

§ 20. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

 

Dane osobowe i polityka prywatności

 

§ 21. Przed podjęciem decyzji korzystania z Goldenengineers.com, należy zapoznać się z Polityką prywatności opublikowaną w serwisie Goldenengineers.com.. Użytkownik potwierdza, że przesyła nam wszelkie informacje, oświadczenia, dane i treść z własnej woli oraz, że Goldenengineers.com może przetwarzać takie informacje zgodnie z warunkami Polityki prywatności za jego zgodą.

§ 22. Golden Engineers przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, ukształtowania treści, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług. Za zgodą Użytkownika Golden Engineers przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Goldenengineers.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Golden Engineers w celach marketingowych i statystycznych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 23. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Golden Engineers lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

Korzystanie z usług Golden Engineers świadczonych w ramach Goldenengineers.com

 

§ 24. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Goldenengineers.com. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 


 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Goldenengineers.com oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 


 2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 


 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26. Zabrania się umieszczania w Goldenengineers.com i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:


 1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, 


 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego usuwania, niszczenia, zmieniania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego gromadzenia, przetwarzania i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów oraz sieci teleinformatycznych, 


 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27. Zamieszczanie w Golden Engineers treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 28. 
Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Goldenengineers.com. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych nie należących do Użytkownika. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Goldenengineers.com. 
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. 
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29. Golden Engineers zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia treści i Profilu, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Goldenengineers.com.

§ 30. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 31. Zabrania się wykorzystywania usług Goldenengineers.com, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam. 


§ 32. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

 

Odpowiedzialność

 

§ 33. Golden Engineers nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich autentyczność, prawdziwość oraz rzetelność.

§ 34. Golden Engineers nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 35. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Goldenengineers.com, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 36. Golden Engineers wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Goldenengineers.com i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Goldenengineers.com produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 37. 


 1. Golden Engineers nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Goldenengineers.com, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 


 2. Odpowiedzialność Golden Engineers za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 38. Golden Engineers nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Goldenengineers.com w całości albo w części.

§ 38a. W przypadku otrzymania przez Golden Engineers urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Golden Engineers nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Administrator nie udostępni w żaden sposób, niż to wynika z celu serwisu Golden Engineers oraz zakresu udzielonych zgód, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest podstawa prawna nakazująca Administratorowi takie działanie.

 

Prawa autorskie

 

§ 39. Użytkownik udziela Golden Engineers prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

§ 40. Użytkownik publikujący w Goldenengineers.com treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Golden Engineers z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Goldenengineers.com) tych treści.

§ 41. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Goldenengineers.com wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Goldenengineers.com kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 42. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Goldenengineers.com w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych materiałów, danych lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 43. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu Goldenengineers.com dołoży wszelkich starań, aby serwis Goldenengineers.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne i niezawinione od Administratora zakłócenia spowodowane przykładowo siłą wyższą.

§ 44. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu ulepszenia, przeprowadzania konserwacji lub dodawania usług jednak po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.

 

Reklamacje

 

§ 45. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu Goldenengineers.com mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie błędów Administratorowi.

§ 46. Reklamacje będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Golden Engineers zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Golden Engineers nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 47. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w § 46– o maksymalnie 10 dni - gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez niego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 48. Golden Engineers zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Goldenengineers.com.

§ 49. Reklamacje składane do Golden Engineers, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Goldenengineers.com nie będą rozpatrywane. Golden Engineers nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 50. Golden Engineers zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 51. 


 1. Golden Engineers zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. , które są spowodowane podaniem błędnego adresu poczty elektronicznej lub adresu do którego nie ma dostępu.

 3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Golden Engineers.

§ 52. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. W przypadku braku zgody na nowe warunki regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora lub usunąć konto.

§ 53. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dniem 21 października 2014 roku.

 

 

 

 

 

Pracuję...