Polityka Prywatności

 

 

Polityka Prywatności Golden Engineers

 

 

Ponieważ utrzymanie zaufania Użytkownika jest dla nas najważniejsze, zawsze przestrzegamy następujących zasad w celu ochrony jego prywatności:

 

 1. W Harmonii – Szkolenia i Doradztwo Marlena Ewa Kazoń zwana dalej jako Golden Engineers, jako administrator danych, zastrzega sobie prawo do pobierania, przetwarzania i użytku Państwa danych osobowych. Serwis Goldenengineers.com przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego przetwarzania oraz ochrony danych osobowych swoich Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Regulacje stosowane przez Goldenengineers.com dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z polskim prawem o ochronie danych osobowych.

 2. Golden Engineers przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Golden Engineers w celach statystycznych i marketingowych. 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz posiada możliwość ich aktualizacji i usunięcia.

 5. Mając na uwadze zapobieganie powtórnej rejestracji osób, których udział w Goldenengineers.com został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 6. Serwis Goldenengineers.com ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. 

 7. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Golden Engineers może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Golden Engineers w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Golden Engineers może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Golden Engineers jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 8. Wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Goldenengineers.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 9. Goldenengineers.pl wykorzystuje tzw. pliki cookie, aby móc zapamiętać oraz analizować odwiedziny danego Użytkownika na platformie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami na temat częstotliwości odwiedzin naszej strony internetowej oraz wykonanych w trakcie odwiedzin czynności. Oprócz tymczasowych plików cookie, przechowywanych tylko w trakcie bieżącej sesji przeglądania strony, używane są także stałe pliki cookie, które pozostają również po zamknięciu przeglądarki. Pliki te zawierają informację o aktywności danej osoby w serwisie. Użycie plików cookie wykorzystywanych przez Goldenengineers.com jest bezpieczne, a głównym celem ich użycia jest ciągłe udoskonalanie oraz optymalizowanie funkcjonalności serwisu Goldenengineers.com.

 10. Golden Engineers zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Goldenengineers.com. Golden Engineers może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki ochrony prywatności w każdej chwili, a w przypadku wprowadzenia zmian, powiadomimy użytkownika za pomocą sewisu Goldenengineers.pl aby użytkownik mógł zapoznać się ze zmianami przed dalszym korzystaniem z Goldenengineers.com. W przypadku zastrzeżeń do jakichkolwiek zmian, użytkownik może zamknąć swoje konto. Dalsze korzystanie z usług Goldenengineers.com po publikacji lub wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w tej Polityce ochrony prywatności jest wyrażeniem zgody na te zmiany.

 

Pracuję...